SKYDD FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN

Läs om personuppgiftslagen (PUL) på LKP AB.

Från och med den 1 oktober 2001 gäller Personuppgiftslagen (1998:204) (nedan kallad ”PuL”) för all behandling av personuppgifter. I enlighet med PuL åligger det Lunds Kommuns Parkeringar AB (nedan kallat ”LKP AB”) att bla informera Dig om den behandling av Dina personuppgifter som utförs av LKP AB.

LKP AB för register över de personuppgifter – såsom Ditt namn, Din adress och Ditt personnummer – som Du lämnat i samband med ingående av avtal med LKP AB, vid intresseanmälan eller i övrigt i samband med Ditt kund- eller avtalsförhållande med oss.

Behandling av Dina personuppgifter görs i syfte att fullgöra ingångna avtal, för administration av kösystemet samt utskick av hyresavier och, i förekommande fall, inkassokrav.

LKP AB lyder i egenskap av kommunalt bolag under Tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingars offentlighet. Sådana uppgifter om dig, som utgör allmänna handlingar hos LKP AB, kan därför komma att lämnas ut till enskild i enlighet med offentlighetsprincipen.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om Dig som behandlas av LKP AB eller om du vill begära rättelse av personuppgift kan du sända en skriftlig begäran om detta till oss.

Du är också välkommen att kontakta oss per telefon om Du har allmänna frågor om LKP AB-s behandling av Dina personuppgifter.