Bolagets uppgift är att genom dess verksamhet medverka till att lösa parkeringsfrågan och därmed understödja stadsutvecklingen.

Bolaget skall i samverkan med de kommunala myndigheterna genomföra lösningar för allmän parkering, boendeparkering och verksamhetsparkering på kvartersmark. Detta ska göras i överensstämmelse med av kommunfullmäktige och byggnadsnämnden fastlagda planer och riktlinjer.

Vi ska inom denna uppgift anordna, förvalta och upplåta parkeringsanläggningar på fastigheter som bolaget och kommunen äger eller annars förfogar över.