Från och med den 1 april 2020 utför LKP fordonsflyttar. Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen. Kungörelser om flyttade fordon kan begäras ut i receptionen på Kristallen, Brotorget 1.

Kommunen kan flytta fordon med stöd av lagen flyttning av fordon (LFF 1982:129), förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189) och miljöbalken. Hanteringen kan ta olika lång tid beroende på om fordonet står på allmän eller privat kvartersmark, och för att kontakter ska kunna tas med till exempel ägare, polis och försäkringsbolag. Kommunen ansvarar för bortforsling av fordon på allmän mark, men kan även flytta fordon från privat kvartersmark om markägaren begär detta. Trafikverket ansvarar för fordon längs de statliga vägarna och anmälan görs då via Polisen på 114 14.

Vid flyttning av fordon gäller grundprincipen att ägaren av det flyttade fordonet är skyldig att ersätta de faktiska kostnaderna för flyttningen och de övriga kostnader som flyttningen medför. Vid flyttning av fordon från privat kvartersmark faktureras markägaren (gäller från och med den 1 april 2020), som i sin tur söker ersättning från fordonsägaren.

Det är inte bara fult när fordonsvrak står och skräpar. Det kan också innebära miljörisker och bilvraken, som lockar barn, kan utgöra farliga lekplatser. Det är dessutom ett miljöbrott, straffbart med böter eller fängelse, att överge sin bil eller att förvara den på ett sätt som strider mot lagstiftningen i miljöbalken. Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade eller som är fordonsvrak (fordon som anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde) så kan detta anmälas via vårt felanmälansformulär.

Felanmälan